سوال مطرح شده : اگر خدا عادل است ریشه این همه تبعیض به چه بر می گردد؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  اگر خدا عادل است ریشه این همه تبعیض به چه بر می گردد؟
توضيحات : 

گر خدا عادل است ریشه این همه تبعیض به چه بر می گردد؟ چرا یکی زشت است و یکی زیبا؟ چرا یکی ناقص الخلقه است؟ چرا زلزله و سیل و ... داریم؟برای حل این موضوع زرتشتی ها به خدای خیر(اهورا) و خدای شر(اهریمن) قائل شدند که  عقیده به ثنویت باطل است. بعضی از مذهبی های عوام می گویند: چون خداوند قادر، علیم و حکیم است دلیلی ندارد ظلم کند. مگر خدا با کسی دشمنی دارد که به دلیل دشمنی حقی را از بین ببرد؟ انگیزه ظلم یا عقده های روحی است و یا نیاز ها و احتیاج ها. چون انگیزه ظلم در خدا وجود ندارد، پس ظلم در مورد خدا معنی ندارد. اگر جریانی مشاهده کنند که قابل توجیه نباشد آن را بر پایه حکمت و مصلحتی که بر ما مجهول است می دانند.این جواب کافی نیست چون اگر بخواهیم می توانیم هر چیزی را بر اساس مصلحتی که خدا می داند و ما نمی دانیم توجیه کنیم. ما جواب را به صورت تفصیلی بیان می کنیم و اموری را که نوعاً به عنوان منافی با عدل در خلقت مطرح می شود در دو عنوان قرار می دهیم:1- شرور: مانند: آفات، زلزله، طوفان، نقص عضو و ...2- تبعیض ها: مانند: زشتی و زیبایی، تیز هوشی و کند ذهنی و ...می گوییم در این که تبعیض خلاف عدل است شکی نیست، ولی آیا این موارد  که در آفرینش وجود دارد واقعاً تبعیض است یا عنوان دیگری دارد؟ تبعیض آن جایی وجود دارد که در برابر استحقاقهای یکسان، پاداش غیر یکسان داده شود. مثلاً 2  کارگر برای شما کار می کنند و حق هر دو با هم برابر است، ولی در پایان روز وقتی شما می خواهید حق آنها را بدهید به یکی 50 تومان می دهید و به دیگری 49تومان. این تبعیض است، در جایی که حق مطرح است مطابق حق عمل نکنیم ظلم است.اما در مواردی که حقوق افراد مختلف است، مثلاً: حق یک مهندس با یک کارگر یکسان نیست. آن دو باید به ازای استحقاقشان پاداش دریافت کنند، حق کارگر 10 تومان است و حق مهندس 50 تومان. این تفاوتِ به ازای استحقاق عین عدل است، این تفاوت است و نه تبعیض.بر همین اساس در دنیا تفاوت وجود دارد نه تبعیض.  


تاريخ درج :  يکشنبه 17 مرداد 1395  12:19
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :