سوال مطرح شده : آیا کتاب سوزی توسط اعراب در ایران شایعه است یا واقعه؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  آیا کتاب سوزی توسط اعراب در ایران شایعه است یا واقعه؟
توضيحات : 

آیا کتاب سوزی توسط اعراب در ایران شایعه است یا واقعه؟از جمله مسائلی که در قرن اخیر بر روی آن تبلیغ می شود مساله کتاب سوزی در ایران به وسیله مسلمین است.می گویند: دانشگاه "جندی شاپور" و کتابخانه ملی در زمان حمله اعراب به ایران از بین رفت.در پاسخ به این ادعا باید گفت: دانشگاه جندی شاپور که بیشتر یک مرکز پزشکی بوده است به حیات خود تا قرن 3 و 4 هجری ادامه داده و پس از تاسیس حوزه عظیم بغداد، تحت الشعاع واقع شد و تدریجاً از بین رفت. همچنین این دانشگاه را علمای مسیحی وابسته به روم اداره می کردند نه زرتشتی ها . البته این نکته را باید متذکر شد که رژیم موبدی حاکم بر ایران در دوره ساسانی رژیمی ضد علمی بوده و مانع رشد علوم بوده اند، به همین دلیل در جنوب غربی و شمال شرقی ایران که از نفوذ روح مذهبی موبدی به دور بوده، مدارس و انواع علوم وجود داشته است.اساساً تاریخ وجود کتابخانه ای را در ایران ضبط نکرده است.


تاريخ درج :  دوشنبه 1 آذر 1395  22:5
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :