سوال مطرح شده : چرا خدا ما را خلق کرد؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  چرا خدا ما را خلق کرد؟
توضيحات : 

چرا خدا ما را  خلق کرد؟ اگر گفته شود وجود لطف است، در پاسخ می‌گوییم ما این لطف را با این همه گرفتاری نمی خواهیم!فردی که این موضوع را مطرح می کند مسلماً از وجود خودش در این دنیا ناراضی نیست بلکه وجود مشکلات را نمی تواند بپذیرد. پاسخ ما به این فرد این است که همه چیز از جانب خدا لطف است، خدا وجود را به انسانها داده و مشکلات از طرف خود انسانهاست.انسان فطرتاً اصل وجود را دوست دارد. انسانی که به خاطر وجود مشکلات در زندگی می خواهد به زندگی خود خاتمه دهد، اگر مشکلاتش برطرف شود مسلماً از تصمیم  خود منصرف خواهد شد. عقلاً وجود بهتر از عدم است زیرا هر خیر و هر اثر و کمالی که داریم از وجود است. از این جهت وقتی در فلسفه بحث وجود را مطرح می‌کنند می‌گویند: الوجود مساوق الخیر.به کوشش: خانم وثوقیکلاس خانم محمدزاده


تاريخ درج :  پنجشنبه 7 بهمن 1395  18:42
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :