سوال مطرح شده : 6-با توجه به آیه "قرن فی بیوتکن" آیا زنان پیامبر و همسران پیشوایان دینی و هر زن معروف و نامی نباید از خانه خود خارج شود؟ یعنی همواره در خانه زندانی گردد؟!
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  6-با توجه به آیه "قرن فی بیوتکن" آیا زنان پیامبر و همسران پیشوایان دینی و هر زن معروف و نامی نباید از خانه خود خارج شود؟ یعنی همواره در خانه زندانی گردد؟!
توضيحات : 

با توجه به آیه "قرن فی بیوتکن" آیا زنان پیامبر و همسران پیشوایان دینی و هر زن معروف و نامی نباید از خانه خود خارج شود؟ یعنی همواره در خانه زندانی گردد؟!برای پاسخ به این پرسش اول باید به معنای قَرن توجه نمود: کلمه قرن دو گونه قرائت شده به (کسر و نصب قاف) و با هر دو قرائت امر حاضر، خطاب به زنان است و طبق هر دو قرائت محتمل است از ریشه قرار باشد، یعنی "سکونت و استقرار " و یا از ریشه وقار است به معنای "طمانینه و آرامش" یا از ریشه قُّرَ است به معنای "ثبوت و قرار و سردی (کنایه از سرور و خوشحالی است)". در هر حال مفسرین بعضی از ریشه قرار و به معنای "استقرار در خانه" گرفته اند و برخی از ریشه وقار به معنای "اهل وقار و سکینت بودن"می دانند. و یا از کلمه قُرَّ به معنای" پابرجا شدن که کنایه از ثابت ماندن در خانه است.(1) البته آن طور نیست که زنان پیامبر و زنان همانند آنان، همواره و همیشه در خانه باشند و از خانه خارج نشوند زیرا انجام بعضی تکالیف واجب یا مستحب اسلامی؛ مثل حج، زیارت، شرکت در نماز جماعت و احیاناً مراجعه به پزشک و قاضی برای احقاق حق خود و ... مستلزم خروج از خانه است. .................................................................... 1- طبرسی، زمخشری، علامه طباطبایی و آلوسی ذیل آیه مذکور همانطور که در زندگی زنان بزرگ  و الگو مانند حضرت زهرا (ع) و حضرت زینب (ع) و ... خروج از خانه برای احقاق حق و اثبات حقانیت اسلام دیده شده است. پس می توان نتیجه گرفت آنچه برای زنان وابسته به بزرگان دین (پیامبر، امام و رهبران اسلامی و ...) لازم و ضروری است وقار، سکینت، بزرگ منشی و بزرگواری در خانه و اجتماع و معاشرتهای مختلف می باشد ومفهوم زندانی شدن در خانه را ندارد.

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:30
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :