سوال مطرح شده : 8-آیا پوشش و حجاب ذاتی است یا اکتسابی، فطری است یا عرضی؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  8-آیا پوشش و حجاب ذاتی است یا اکتسابی، فطری است یا عرضی؟
توضيحات : 

آیا پوشش و حجاب ذاتی است یا اکتسابی، فطری است یا عرضی؟پوشش دارای یک مفهوم عام و کلی است که همه انسانها از زن و مرد ، کوچک و بزرگ و ... را در بر می گیرد و نوع آن به مکان، زمان، سن، آداب و رسوم خاص منطقه ای و ... بستگی دارد و هر چه انسانها از جهت معرفت و رتبه وجودی بالاتر باشند پوشش بهتر و کامل تری داشته و دارند. پوشش وسیله ای برای وقار و سکینت و احترام است. حتی حکام و سلاطین  برای محترم بودن خود را کاملاً می پوشاندند.در بین موجودات فقط انسان است که دوست دارد خود را بپوشاند، وقتی هم می خواهد حیوان متعلق به خود را گرامی بدارد او را می پوشاند.  راز رویکرد انسان به پوشش نهاد و فطرت اوست زیرا اولاً، نخستین انسانها به طور فطری به پوشش روی آوردند همان طور که قرآن در مورد حضرت آدم و حوا می فرماید: "... فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّهِ..." (1)"...هنگامی که از آن درخت چشیدند اندامشان (عورتشان) برای آنها آشکار شد و با برگهای (درختان) بهشتی آنها را پوشاندند..." ............................................................1- سوره اعراف آیه 22  و ثانیاً، گزارشها و تصاویر موجود به خوبی اثبات می کند که پوشش زنان به عنوان حجاب در نقاط مختلف جهان به طور کامل رعایت می شده و در بعضی موارد با شدت و سختی همراه بوده است. ثالثا،ً اگر اکنون نیز به لباسهای ملی کشورهای جهان بنگریم، معمول بودن حجاب زنان را به خوبی می یابیم. نگاهی به پوشش زنان در ادیان و اقوام مختلف نشان می دهد یهودیان، مسیحیان، اعراب، یونانیان، اهالی روم ، آلمان و خاور نزدیک حجاب را به طور کامل رعایت می کردند و اکثراً سر خویش را می پوشاندند. متاسفانه بنا به عللی کاهش تدریجی حجاب از نیمه دوم قرن هجدهم در اروپا آغاز شد ولی تا اواخر قرن نوزدهم اروپاییان همچنان لباس بلند می پوشیدند و سر خود را نیز می پوشاندند. شاید یکی از عوامل کاهش حجاب "نهضت زنان برای آزادی بود." ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه ص 151 می نگارد:"کارخانه داران بزرگ برای استفاده از نیروی زنان با اجرت کم، حضور آنان را در محیط کار با تبلیغات وسیعی آغاز کردند که نهضت زنان برای آزادی نامیده شد."

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:37
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :