سوال مطرح شده : 32- چرا در (آیه 31 سوره نور) جزء محارم از نوه و پدر بزرگ نامی برده نشده است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  32- چرا در (آیه 31 سوره نور) جزء محارم از نوه و پدر بزرگ نامی برده نشده است؟
توضيحات : 

چرا در (آیه 31 سوره نور) جزء محارم از نوه و پدر بزرگ نامی برده نشده است؟



در آیه مذکور کلمات "" و "" ذکر شده است که؛ "ابناء" جمع "إبن" است به معنای "پسران" که شامل نوه هم می شود و "اباء" نیز جمع "اب" است به معنای "پدران" که  شامل اجداد نیز می گردد. 

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  11:39
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :