سوال مطرح شده : 20-نگاه و نگریستن در منظر فقها چگونه است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  20-نگاه و نگریستن در منظر فقها چگونه است؟
توضيحات : 

نگاه و نگریستن در منظر فقها چگونه است؟در مستمسک العروه الوثقی ج 5 ص  239آمده است:... و یَحرِمُ عَلی کُلِّ مُکَلَف (مِن الرَجُل وَ المَراه، عَن کُل اَحَدٍ مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی)  النَظَرُ اِلی عَورَه الاخر و لا یستثنی من الحکمین الا الزوج و الزوجه ... . کما انه یحرم النظر الی عوره المراهق بل الاحوط ترک النظر الی عوره الممیز... اما معهما (تلذذ و ریبه) یَحرمُ الی النظر حتی بالنسبته المحارم و بالنسبته الی الوجه والکفین.".... و بر هر  مرد و زن مکلف  نگاه به عورت دیگری حرام است و این حکم استثناپذیر نیست مگر برای زوج و زوجه... کما اینکه نظر به عورت مراهق(1) حرام است و بنا بر احتیاط به عورت ممیز(2) نیز نباید نگریست... نگاه با لذت و ریبه (3) نسبت به محارم و یا به صورت و دست زن (4) نیز حرام است."  ............................................................1-مراهق: (رهق) نوجوانی که در آستانه بلوغ است.2- ممیز : کودکی است که به سن تکلیف نرسیده ولی خوب و بد را تشخیص می دهد و اگر از خوبی یا بدی چیزی از وی سوال شود میتواند درست جواب دهد و فرق آنها را می داند. 3-ریبه: تهمت، نا آرامی نفس، زمینه گناه را فراهم آوردن4-صورت و دستان زن از انگشتان تا مچ بدون زینت و آرایش  نیاز به پوشش ندارد ولی نگاه با لذت به آن حرام است.  نظر مراجع نسبت به نگاه ؛(1) 1-نگاه کردن مرد به بدن و موی زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است. نگاه کردن به صورت و دستها اگر قصد لذت باشد حرام است و اگر بدون قصد لذت باشد اجتناب بهتر است همچنین نگاه کردن به بدن و صورت و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و موجب تحریک شهوت نگردد و به واسطه آن انسان نترسد که به حرام بیفتد مانعی ندارد، ولی بنا بر احتیاط به جاهایی مثل "ران و شکم" که معمولاً می پوشانند نباید نگاه کند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد. 2-نگاه کردن به عورت دیگری، خواه محرم باشد یا نامحرم حرام است هر چند در شیشه یا در آیینه و یا آب صاف و مانند آن باشد. احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز و عورت کافر هم نگاه نکند. ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 3-مرد و زنی که با هم محرمند "مانند خواهر و برادر و ..." می توانند به بدن یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول است (غیر از عورت) نگاه کنند و در غیر آن، احتیاط آن است که نگاه نکنند..........................................................................................1- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتوای دوازده نفر از مراجع معظم، ج 2 ص 415 تا ص 422}.(در توضیح المسائل مراجع، کل احکام نگاه مذکور است 4- مرد نباید به قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و زن هم به بدن زن دیگر به قصد لذت نباید نگاه کند. 5-نگاه کردن به عکس بدون حجاب خانمی که مقید به حفظ مسائل شرعی باشد (متهتک و مبتذل نباشد) اشکال دارد مگر اینکه او را نشناسد و مفسده دیگری از نگاه کردن ایجاد نشود. 6-نگاه به وجه و کفین زن به قصد لذت و ریبه حتی برای محارم نیز حرام است. به طور خلاصه نگاه در نظر فقها عبارت است از:*الف)نگاه حرام:    1-مرد به بدن و موی سر زن نامحرم   2-مرد به صورت و دست زن نامحرم به قصد لذت   3-زن به بدن مرد نامحرم چه با لذت یا بدون لذت   4-نگاه به عورت دیگری اگر چه از پشت شیشه یا در آب صاف یا در آیینه باشد.(م 2436)   5-نگاه مرد به بدن مرد یا زن به بدن زن به قصد لذت (م 2438)   6-نگاه مرد به عکس زن نامحرم شناس بدون حجاب در صورتی که زن به حجاب مقید باشد. (م 2439)*ب) نگاه جایز : 1- همسر به یکدیگر (مرد به زنش یا زن به شوهرش) 2-محارم (خواهر، برادر و ...)به غیر از عورت و از  ناف تا زانو بدون قصد لذت (م2437) 3-به عورت دیگری برای معالجه به ناچاری (اگر با نگاه در آیینه ممکن نباشد.)(م 2441) 4--مرد به زن نامحرم یا زن به مرد نامحرم برای ازدواج  (م1944) 5-مرد به زن نامحرم برای شهادت در دادگاه (م2093) 6-مرد به پیرزن و بچه غیر ممیز بدون لذت (م 1943) 7-به دست و صورت بانوان اهل کتاب و زنان بی اعتنا به حجاب بدون ترس از افتادن درگناه.*ج)ترک نگاه بنابر احتیاط   1-مرد به صورت و دست زن نامحرم م 2433  2-مرد به دختر نابالغ م 2433  3- زن به قسمتهای باز بدن مرد (سر و گردن، دست و پا)  4-عورت کافر و بچه نابالغ م 2436  5- نگاه کردن خانم ها به فیلم های ورزشی آقایان  6- نگاه مردان به بازیگران زن در فیلم های خارجی...................................................................................(م) اشاره به شماره مسئله می باشد.*اقتباس از توضیح المسائل مراجع دوازده گانه و احکام روابط زن و مرد از سید مسعود معصومی

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  10:56
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :