سوال مطرح شده : 27-آیا خواجه جزء "غیراولی الاربه" محسوب می شود و محرم به بانوان است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  27-آیا خواجه جزء "غیراولی الاربه" محسوب می شود و محرم به بانوان است؟
توضيحات : 

آیا خواجه جزء "غیراولی الاربه" محسوب می شود و محرم به بانوان است؟به نظر فقها، خواجه از آن مردان ابله نیست و به بانوانی که از نامحرمان او محسوب می شود محرم نمی باشد

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  11:19
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :