سوال مطرح شده : 30-چرا عورات النساء گفته شده است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  30-چرا عورات النساء گفته شده است؟
توضيحات : 

چرا عورات النساء گفته شده است؟چون حکم زنان را بیان می کند و منظور از عورت جای معین (شرمگاه) نیست، زیرا پوشش آن بر هر کسی چه مرد و زن در مقابل دیگری جز همسر لازم است. در اینجا منظور پوششی است که بانوان در مقابل نامحرمان باید داشته باشند یا اشاره به این است که هنوز انگیزه ی جنسی نسبت به زنان پیدا ننموده اند.

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  11:24
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :