سوال مطرح شده : 31-چرا در آیه 31 سوره نور "یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ " دوبار تکرار شده است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  31-چرا در آیه 31 سوره نور "یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ " دوبار تکرار شده است؟
توضيحات : 

چرا در آیه 31 سوره نور "یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ " دوبار تکرار شده است؟ شاید تاکید به این است که تمام وجود زن نوعی طینت محسوب می شود و باید در مقابل نامحرمان پوشیده و مستور بماند ولی صورت و دستان تا مچ برای رفع نیاز حیاتی از پوشش استثناء شده اند، که بعد از " لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ " اول قید " مَا ظَهَرَ مِنْهَا " ذکر شده و بعد از " لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ " دوم، محارم مستثنی گردیده اند که عبارتند از:1-شوهر      2-پدر    3-پدر شوهر   4-پسر     5-پسر شوهر      6-برادر    7-پسر برادر     8-پسر خواهر    9-زنان هم کیش   10-بردگان(کنیزان)   11-افرادی که تمایل به زن ندارند     12-کودکانی که از عورت زنان یا عمل جنسی آگاه نیستند و یا توان عمل جنسی ندارند. ای شکرخنده بر آن تُنگِ شکر، روی بپوشتا که موران ننمایند طمع بر شکرتآخر از جنس لطیفی تو، نظرهاست کثیفرخ بپوشان از آن بد نظران بر نظرتزیور و زینت خود جز به محارم منمایتا که بیگانه ندزدد زتو یکتا گوهرت .........................................................                       1-تفسیر المیزان فارسی ج 15 ص 1572-اسماعیل دهقان

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  11:37
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :