می گویند: شیعیان مرده پرستند و به دستورات ائمه شان عمل می نمایند و از قافله تمدن عقب افتاده اند!
 تازهای سایت
 
 
می گویند: شیعیان مرده پرستند و به دستورات ائمه شان عمل می نمایند و از قافله تمدن عقب افتاده اند!


می گویند: شیعیان مرده پرستید و به دستورات ائمه شان عمل می نمایند و از قافله تمدن عقب افتاده اند!
 

پاسخ سلطان الواعظین : عجبا ما را مرده پرست و عقب افتاده از قافله تمدن  می خوانید! این مسئله مختص به کسانی است که که از قرن پنجم به امر پادشاه وقت اراء علما را جمع نمودند و منحصر به چهار فرقه نمودند و چهار فرقه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را رسمیت دادند و مردم را مجبور کردند به یکی از چهار مذهب عمل نمایند.

در حالیکه این از خصایص شیعه است که با قافله تمدن در هر زمانی پیش می رود و مجتهدین در هر دوره با حفظ موازین شرعیه پیش می روند. ما تقلید از میت را از ابتدا و در مسائل روز جایز نمی دانیم. لذا در زمان غیبت امام زمان (ع) مجتهدین طبق موازین علمی با توجه به کتاب و سنت و عقل و اجماع فتوا می دهند.

با اینکه بعدها در میان اهل سنت فقهای عالی مقامی پیدا شدند که به مراتب عالم تر بودن، اما مقام اجتهاد به آن 4 نفر اختصاص پیدا کرد. حق علمی دیگران ضایع شد.

شنبه 10 بهمن 1394  13:59

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 28 فروردين 1400  8:20:28
تعداد بازديد از اين خبر : 5744